ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 ส.ค. 2566

      วันนี้ ที่ห้องประชุมทัพพระย ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566


  
       นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา การให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นทั้งผู้นำทางความรู้ และความคิดผลักดันภารกิจ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

      จึงจัดอบรมสัมมนาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566  เพื่อให้ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกนอกพื้นที่นอกจากการทำงานในที่ตั้ง ที่สำคัญคือการได้มาลงพื้นที่ เพื่อที่จะได้เห็นสภาพพื้นที่จริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกเดินทางไปประชุมสัมมนา 3 ภาคที่ภาคใต้ อิสาน และเหนือ ส่วนภาคกลางซึ่งถือเป็นแห่งสุดท้ายได้เลือกจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละครั้งไปประสานงานบูรณาการการทำงาน ให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงระหว่างผู้ที่กำหนดนโยบายถึงผู้ปฏิบัติในพื้นที่ รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

      ซึ่งในวันนี้เป็นการให้ความรู้โดยการอภิปราย แบ่งกลุ่มอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองพัทยา, การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ, การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ, การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา และการแก้ไขปัญหาถนนสาย 36 ณ เทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...