ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ชลบุรี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
29 ส.ค. 2566

     วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป         
       กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 26,507 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็น “ทุนศักดิ์สิทธิ์” อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของเหล่าราษฎรให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ในชุมชนของตนเอง ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไป
      สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว จำนวน 282 หมู่บ้าน และในปี 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก 11 อำเภอ 12 คน เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นแห่งความดี เป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันสมทบทุนศรัทธา ระดมทุนปัญญา เพื่อนำไปป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 


      นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ให้สมาชิกชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอด จังหวัดชลบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2548 – 2566 จำนวน 294 กองทุนและทุกปีจะมีหมู่บ้าน ชุมชนที่มีความพร้อมโดยเป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อมีความพร้อมจะได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง เพื่อร่วมกันสร้างรั้วชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติด จึงขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        สำหรับการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงขอให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้พลังชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมและสร้างพลังศรัทธาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน   ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...