ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
อพท.3 จัดประชุมการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
29 ส.ค. 2566

          (29 ส.ค.66) ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา พัทยา  ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา, นางสาวอโณมา วงศ์ใหญ่ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา, นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นต้น
นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3  กล่าวว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เป้าหมายเพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปรับภาพลักษณ์ เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง เพิ่มรายได้ และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวรอง มีทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการจัดการบริหารอย่างยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งหมด 69 โครงการ งบประมาณ 5,193,450,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) แล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน


หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด