ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ราชกิจจาฯประกาศรถผุพัง-สภาพไม่แข็งแรงห้ามวิ่งบนถนน
30 ส.ค. 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือเกิดอันตราย พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย สำหรับเจ้าพนักงานจราจรในการพิจารณาสั่งห้ามการใช้รถ ในกรณีที่ผู้ขับขี่นำรถที่มีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง และหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้โดยชัดแจ้ง ไปใช้ในทาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 143 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง และหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้โดยชัดแจ้งได้แก่ รถที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

3.1 ตัวถังรถบิดเบี้ยว เอียง เสียรูปทรง จนมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ

3.2 ตัวถังรถมีส่วนแหลมคมอาจก่อให้เกิดอันตราย

3.3 กระจกกันลมด้านหน้ารถแตกร้าวจนบดบังทัศนวิสัยในการขับรถ หรือไม่มีกระจกกันลม

3.4 ยางล้อมีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตร และลึกถึงชั้นผ้าใบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือเกิดอันตราย พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด