ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
AOT จัดโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2566
09 ก.ย. 2566

      นางสาวปัญญารัตน์ ทองจิตติ ผู้เชี่ยวชาญ 11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้บริหารและพนักงาน AOT รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและการทำกิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) โดยเป็นไปตามกรอบการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation) ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2565 ต้นโกงกางที่ AOT ปลูกไว้มีการยืนต้นอยู่ในพื้นที่โครงการฯ รวมกว่า 80,000 ต้น รวมพื้นที่ 18 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปี

  ทั้งนี้ AOT มุ่งดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

 

                           

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด