ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อภ.เร่งจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19/8.5ล้านชุด
10 ส.ค. 2564

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจาก โรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kit จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดซื้อชุด Antigen Test Kit ดังกล่าว โรงพยาบาลราชวิถี สปสช.และองค์การเภสัชกรรม ได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส เกิดการแข่งขัน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ได้ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

ล่าสุด สปสช.ได้ปรับข้อกำหนดคุณสมบัติ ส่งให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหา โดยเชิญบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มายื่นซองเสนอราคา  ซึ่งองค์การเภสัชฯ จะตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ และประกาศบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมส่งให้โรงพยาบาลราชวิถีรับทราบราคา ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าภายในสิงหาคม 2564 จะส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit และกระจายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ สปสช.กำหนดต่อไป

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวด้วยว่า ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ที่จัดซื้อครั้งนี้ เป็นชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) สามารถอ่านผลการตรวจจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบ รู้ผลภายใน 30 นาที เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ

โดยมีค่าความไว(Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งหมายถึง ผู้ติดเชื้อจริง 100 คน ตรวจด้วยชุดทดสอบนี้ จะให้ผลบวกไม่น้อยกว่า 90 คน และมีความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ 100 คน เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบแล้ว จะให้ผลเป็นลบไม่น้อยกว่า 98 คน และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย.แล้ว

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558