ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สภาเกษตรวอน รบ.ทบทวนปรับลดสัดส่วนผสม บี 7
12 ต.ค. 2564

นายณัฐพร สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าพบนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องข้อเสนอยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล บี 7 และน้ำมันดีเซลธรรมดาเป็นร้อยละ 6    

            โดยข้อเสนอที่สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง อ้างว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการชั่วคราวระยะสั้นปรับสัดส่วนส่วนผสมขั้นต่ำของน้ำมันดีเซล บี 7 และน้ำมันดีเซล บี 10 ลดลงเหลือร้อยละ 6 และกำหนดให้น้ำมันดีเซล บี 6 เป็นมาตรฐานชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบลดลงเป็นจำนวนมากและจะส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกรด้วย ขอให้รัฐบาลหันไปใช้นโยบายด้านอื่นแทนน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันดีเซลแพง เพราะส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลเมื่อผสมกับไบโอดีเซลแค่ประมาณ 50 สตางค์ต่อลิตร แต่สามารถช่วยเกษตรกรชาวสวน 3.5 แสนครัวเรือน รวมทั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ การที่รัฐบาลสามารถสร้างน้ำมันดีเซล บี 7 และ บี 10 จนได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้ว แต่มากำหนดนโยบายชั่วคราวให้ใช้น้ำมันดีเซล บี 6 เช่นนี้ ผิดหลักการบริหารจัดการต้นทุนซึ่งจะนำไปสู่ห่วงโซ่ของระบบปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายความเสียหาย    

            สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อเท็จจริงเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการดังนี้    

1.น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ไม่ได้เป็นภาระหลักของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง    

2. การให้ข่าวโจมตีน้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำลายขวัญและกำลังใจเกษตรกรชาวสวนปาล์ม    

3. นโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 มาผสมกับน้ำมันดีเซลจนได้รับการยอมรับมาตรฐานเป็น บี 7 บี 10 และ บี 20 เป็น การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานสะอาด ลดมลภาวะสร้างเศรษฐกิจในชาติ    

4. รัฐบาลควรรักษานโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน มากกว่าการมองเรื่องราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว    

5. สถานการณ์น้ำมันที่สูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ปีนี้เป็นปีแรกที่ราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้น    

6. ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นระยะยาว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการเพราะปลูกได้ง่ายเหมือนพืชชนิดอื่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายชั่วคราวเช่นนี้โดยไม่มีมาตรการดีๆ มารองรับ จะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อห่วงโซ่การผลิตปาล์มทั้งระบบ    
            ในการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณามาตรการดังกล่าวในการดำเนินการยกเลิกมาตรการของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558