ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
25 ม.ค. 2565

#CSRcontent โดย มนวิภา จูภิบาล กรรมการบริษัท วีอาร์ทวินส์ จำกัด

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญวันเด็กปี 2565 ที่ต้องถามผู้ใหญ่ก่อนว่า รับผิดชอบกับอนาคตเด็กไทยมากแค่ไหน

2498 เป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประเทศไทยได้รับข้อเสนอจากองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศว่า ควรจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติในขณะนั้นได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีมติให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 3 ตุลาคม 2498 เป็นครั้งแรก และกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงปี 2508 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอเปลี่ยนวันจัดงานใหม่ ด้วยเหตุผลที่ว่า เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน เด็กๆ มาร่วมงานไม่สะดวก และวันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง อีกทั้งการกำหนดให้วันเด็กต้องจัดในช่วงต้นปีมีความหมายว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรกๆ งานวันเด็กแห่งชาติของไทยจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่ ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ปี 2509 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (เว้นแต่กฎหมายของประเทศจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) เป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยลงนามรับรอง เมื่อปี 2535 หมายความว่า รัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน สิทธิเด็ก 4 ประการ ได้แก่ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival) คือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่คลอด ไม่ว่าจะเกิดมาปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ  2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development) คือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐาน ความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิด และการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation) คือสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สำรวจจาก website ของบริษัทที่เข้าเกณฑ์ดัชนี SET 50 พบว่า ในปี 2564 แทบทุกบริษัทมีการนำเสนอผลงานหรือโครงการที่ส่งเสริมสิทธิเด็กทั้งสิ้น หลายโครงการมีความทันสมัยเหมาะกับโลกของเด็กวันนี้ โดยเฉพาะข้อ 2 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และข้อ 4 สิทธิที่จะมีส่วนร่วม นับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ไม่ละเลยกับอนาคตของเด็กไทย หากภาครัฐและภาคประชาสังคมจะร่วมกับภาคเอกชนเติมเต็มในข้อ 1 และข้อ 3 ด้วยแล้ว ก็หวังได้ว่า อนาคตเด็กไทยจะเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่เขาต้องการและเหมาะสมกับพวกเขาได้ และโดยที่โครงการ CSR ของบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง จึงขอหยิบยกบางโครงการของบริษัทใน SET 50 มาเป็นข้อมูลให้เด็กๆ เลือกช้อปตามความสนใจ และเป็นกำลังใจให้เด็กไทยทุกคน   

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และดิจิตัล ได้แก่  AIS: ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการรถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะทำงานบนเครือข่าย AIS 5G เติมเต็มจิกซอว์ Smart City ด้วยพลังงานสะอาด BANPU: ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อค่าย “เพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” ชวนเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย BGRIM: ครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน CP All: 7-11กับเพจลุงซาเล้งฯ จับมือ 7 มหาวิทยาลัยเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” บนแอพพลิเคชั่น “Green2Get” ECGO: เปิดหลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ พัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมและดึง “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” สู่โลกเกมออนไลน์ IVL: ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานต่อ “KU Green Office” ปี 2 สร้างการเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล  SCB: ร่วมกับ NECTEC จัดโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ปี 2564 คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ยกระดับเกษตรไทย 

โครงการด้านธุรกิจ  KBANK: จัดแคมป์ธุรกิจสตารท์อัพสำหรับเยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้การออกแบบ สร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมเป้าหมายการพัฒนาสู่บริการที่เป็นรูปธรรม BBL: โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ KTB: สนับสนุนทุนการศึกษากรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต โครงการกรุงไทยรัก Smart University ส่งเสริมให้เยาวชนมีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

โครงการด้านศิลปะเพื่อสังคม INTUCH: โครงการประกวดงานศิลปะ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 15 สำหรับเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา 4 ถึงมหาวิทยาลัย PTT: โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” PTTGC: โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก”ถ่ายทอดประโยชน์ของพลาสติกในยุค 2021 ที่นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 SCG: โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2564 หรือ Young Thai Artist Award 2021 ใน 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี

โครงการด้านการศึกษา TRUE: เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงสาระความรู้ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลที่มอบให้ภายใต้ “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” PTT: และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตั้งสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ IRPC: ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ด้วยการเรียนการสอนแบบ “โรงเรียน-โรงงาน”  BEM: จัดกิจกรรม “MRT พาน้องพิชิต TCAS” ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด TCAS Winner Online ติวทะลุจอ AWC : มอบทุนการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคม “เดอะ GALLERY” GPSC: เสริมศักยภาพครูชั้นประถม ดึงระบบ S.T.E.M พัฒนาหลักสูตรสู่ห้องเรียนวิถีใหม่รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  AOT: มอบทุนการศึกษาเเละอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ

โครงการด้านการแพทย์และด้านสังคมทั่วไป BH: โครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด GULF: สนับสนุนเครื่องอุลตร้าซาวน์พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล โครงการ “Gulf Football Camp ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” TTB: ตั้งศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ภายใต้แนวคิด 3C ประกอบด้วย Care, Connect และ Contribute จุดประกายเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน TU: เปิดโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อช่วยเหลือเด็กแรงงานต่างด้าว ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นทางการ

ก็พอจะเป็นความหวังให้เด็กไทย

Don’t give up on adults, we know they can do it. #UNICEF

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558