ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขนส่ง ถกแผนรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์
05 เม.ย. 2565


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรองรับเพื่อให้ประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นกว่าในช่วงปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง อาจมีผลให้ประชาชนลดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน ตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 และยังคงต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้
ด้านการอำนวยความสะดวก กรมการขนส่งทางบก ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดวางแผนและประสานผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี อีกทั้งได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรเข้า-ออก ให้มีความคล่องตัว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ งดให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง และพิมพ์ QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและภายในรถโดยสาร
ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล โดยมีการตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำการตรวจสภาพรถและการเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศโดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงการเดินทางของประชาชน
        นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทาง ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทางทุกคันทุกคน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ พนักงานขับรถทุกคนต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่มีสารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น อีกทั้งยังมีการตรวจความพร้อมระหว่างเส้นทาง ณ จุด Checking Point และ Rest Area บนถนนสายหลัก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงานขับรถได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการขับรถ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่ผ่านในเส้นทาง นำรถเข้าตรวจ ณ จุด Checking Point และ Rest Area โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแผนที่จุด Checking Point 25 แห่ง และ Rest Area ใน 13 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถนำรถเข้าตรวจเพื่อความปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็ดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลัก ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระผิดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ จะดำเนินการลงโทษขึ้นสูงสุด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสูงขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางเกิดความคล่องตัวและพี่น้องประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งกำชับรถบรรทุกส่วนบุคคลให้วางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ กรณีมีความจำเป็นขอให้ตรวจสอบความพร้อมของทั้งตัวรถและคนขับ ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และปฏิบัติตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรที่มีการห้ามรถบรรทุกวิ่งในบางเส้นทางอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2565 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งเป็นการส่งมอบความปลอดภัยให้แก่ประชาชนก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์   

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด