ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์ขอนแก่น เร่งหาตลาดเพื่อระบายผลผลิต
06 พ.ค. 2565

นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมหารือกับ น.ส.ชนกานต์ ฑีฆธนานนท์ ผู้จัดการตลาดศรีเมืองทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและรับซื้อสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เมล่อน แตงโม และผลไม้อื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทำให้มีความจำเป็นต้องเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ที่รอจำหน่ายอยู่อีกจำนวนมาก โดยจากการหารือร่วมกัน ตลาดศรีเมืองทอง ยินดีสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกร (เกษตรกรเท่านั้น) ในจังหวัดขอนแก่น มาจำหน่ายผลไม้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่บริเวณหน้าตลาดศรีเมืองทอง ติดถนนเหล่านาดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ และหากเกษตรกรท่านใดสนใจ ให้ติดต่อมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร.0-4324-5983

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด