ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กรมทางหลวง เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) เตรียมแผนงานขยายถนน345 แยกยางบัวทอง-แยกบางคูวัด เป็น 8 เลน
11 พ.ค. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 345 ช่วงแยกบางบัวทอง - แยกบางคูวัด โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทุบรี ผู้แทนกรมทางหลวง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้นำระดับตำบล หมู่บ้าน องค์กรชุมชน ประชาชนในพื้นที่ โครงการ เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยนางชัชฎาวรรณ ท้าวฬา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงนนทบุรี ในฐานะผู้แทนกรมทางหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางชัชฎาวรรณ ท้าวฬา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงนนทบุรี ในฐานะผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวว่า วันนี้ ทางหลวงหมายเลข 345 สายบางบัวทอง บางพูน เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง และสิ้นสุดที่ถนนรังสิต-ปทุมธานี จุดแยกบางพูน ปัจจุบัน แนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นเพื่อให้มีการวางแผนพัฒนโครงการ ทางหลวงหมายเลข 345 ช่วงแยกบางบัวทอง - แยกบางคูวัด ระยะทางประมาณ 10.20 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ตำบลละหาร ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จากทางหลวง 4 ช่องจราจร เป็นทางหลวง 8 ช่องจราจร จะช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้น พบว่าในเส้นทางของโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงกำหนดให้มีงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บน
ทางหลวงหมายเลข 345 ช่วงแยกบางบัวทอง - แยกบางคูวัด จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัล
แตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ

กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการ อยากมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ จึงได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้
1. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา และแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการพัฒนาโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัมปทุมธานี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อพวกเรา และประชาชนในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ การรับฟังรายละเอียดและการแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ แนวทางในการพัฒนาโครงการ ซึ่งไม่ว่ารูปแบบใดก็จะต้องมีการให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ที่จะนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป การรับฟังข้อมูลโครงการรัฐก็จัดเป็นสิทธิของประชาชนที่พึงปฏิบัติ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อจะทำให้การพัฒนาด้านการคมนาคมในพื้นที่ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / หน.ข่าวภูมิภาค

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด