ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ความริเริ่มของจีน
02 มิ.ย. 2565

โลกของจีน : โดย ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

ความริเริ่มของจีน

ในอดีตนั้น การจะก้าวเป็นชาติมหาอำนาจ จะเป็นผู้นำโลก ต้องอาศัยกองทัพขนาดใหญ่ ไพร่พลจำนวนมาก อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัย รวมถึงแนวร่วมแนวรบจากชาติพันธมิตรที่เข้มแข็ง แต่ในยุคปัจจุบัน อาวุธ กองทัพ และจำนวนของสมัครพรรคพวกก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบของชัยชนะในทุกกรณี เมื่อยังมีองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารยุค 5 จี ที่พร้อมจะเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ชาวโลกว่า เรื่องใดจริง เรื่องใดเท็จ เรื่องใดถูกอุปโลก เรื่องใดคือความชอบธรรม 

เหนืออื่นใดโลกวันนี้คำว่า “ผลประโยชน์ของชาติ” มีความเท่าเทียม โดยไม่อาจจะวัดกันด้วยความเป็นชาติเล็ก หรือชาติใหญ่    

ปี 2013 ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นปีแรก ได้มีการเสนอแนวความคิดเรื่อง “เส้นทางสายไหมยุคใหม่” ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างโลกฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ซึ่งระยะแรกเรียกว่า One Belt One Road หรือโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ต่อมาถูกเรียกว่า Belt and Road Initiative (BRI)  หรือ “ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง” ที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีขอบเขตกว้างที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุด

ในช่วง 9 ปี มี 172 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศลงนามในเอกสารความร่วมมือ BRI มากกว่า 200 ฉบับกับจีน และส่งเสริมการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีมากกว่า 90 กลไก ซึ่งจีนเคลมว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์สาธารณะ” ระดับสากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะจีนบอกว่า BRI ดำเนินการโดยยึดหลักการร่วมคิด ร่วมมือ และแบ่งปันผลประโยชน์สองฝ่าย

ความก้าวหน้าของ BRI ได้สร้างความหวั่นวิตกแก่สหรัฐอเมริกาที่ดูแคลนจีนมานาน และรู้สึกตัวช้าเมื่อพบว่า กำลังสูญเสียความเป็นผู้นำโลกและอิทธิพลในหลายพื้นที่ของโลก

ปี 2021 หลังจากโลกต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปีที่สอง ผู้นำจีนที่กล่าวอยู่เสมอว่า การพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้นำเสนอ “ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาโลก”  ในเวทีสมัชชาสหประชาชาติที่อาจจะผ่านตาผู้อ่านหลายท่านแล้ว แต่ขอสรุปสาระสำคัญอีกครั้งดังนี้

1. ยึดมั่นการพัฒนามาก่อน เสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก รักษาความต่อเนื่อง เสถียรภาพ และความยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั่วโลกที่เสมอภาคเท่าเทียมและสมดุลยิ่งขึ้น ผลักดันกระบวนการพัฒนาและความร่วมมือพหุภาคีให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเร่งปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 แห่งสหประชาชาติ                                                                 

2. ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางการพัฒนา คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน บรรลุการพัฒนาเพื่อประชาชน การพัฒนาพึ่งพาประชาชน และการให้ประชาชนร่วมแบ่งปันผลการพัฒนา

3. ยึดมั่นผลประโยชน์ร่วมกันและการเปิดกว้าง ต้องให้ความสำคัญต่อความต้องการพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเปราะบางและมีความยากลำบากมากเป็นพิเศษ ผ่านการขยายเวลาชำระหนี้และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา

4. ยึดมั่นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เร่งการพัฒนาผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังสร้างผลผลิตอย่างแท้จริง สร้างสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง ยุติธรรม เที่ยงตรง และไม่เลือกปฏิบัติ บุกเบิกพลังขับเคลื่อนใหม่ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19

5. ยึดมั่นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขันและสร้างประชาคมแห่งชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

6. ยึดมั่นในการขับเคลื่อนด้วยปฏิบัติการ เน้นส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบรรเทาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การต่อสู้กับโรคระบาดและวัคซีน

จีนบอกว่า ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาโลกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สาธารณะสำคัญที่จีนมอบให้แก่ประชาคมโลก

ปี 2022 หลังจากเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน แล้วสหรัฐอเมริกากับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปสุมหัวกันเรียกร้องแกมกดดันให้นานาประเทศ ร่วมกันเล่นงานรัสเซียแบบที่เคยทำกับอิรัก 

ในพิธีเปิดการประชุมฟอรัมเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี 2022 เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ผู้นำจีนได้นำเสนอ “ข้อริเริ่มด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของโลก” โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ยึดมั่นในแนวคิดร่วมมืออย่างยั่งยืน ร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก ยืนหยัดหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรสหประชาชาติ ละทิ้งแนวคิดสงครามเย็น คัดค้านแนวคิดเอกภาคีนิยม ไม่จับกลุ่มทางการเมืองและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อสร้างความเป็นปรปักษ์กัน 

2. ยืนหยัดการเคารพซึ่งอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศต่างๆ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เคารพซึ่งหนทางการพัฒนาและระบบสังคมที่ประชาชนประเทศต่างๆ เลือกเอง

3. ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทด้วยการสนทนาและสันติวิธี สนับสนุนการใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อแก้ไขวิกฤติ ไม่มีสองมาตรฐาน และคัดค้านการใช้การคว่ำบาตรโดยลำพังอย่างพร่ำเพรื่อ

4 .ยึดมั่นที่จะรักษาความมั่นคงอย่างบูรณาการทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ คัดค้านการทำลายความมั่นคงของประเทศอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศตนเอง

ข้อริเริ่มด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของโลกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สาธารณะที่จีนเสนอต่อโลก ซึ่งจนถึงวันนี้สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติในเวลาอันสั้น ในทางกลับกันยังได้รับทุนก้อนมหึมาสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจฝั่งตะวันตกที่แสดงความประสงค์ให้รบกันต่อ 

ชาติหนึ่งคิดสร้างสรรค์สันติภาพและความร่วมมือ แต่อีกชาติยังฝักใฝ่อยู่กับการแบ่งแยกและใช้กำลังอำนาจ           

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558