ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.เปิดบัญชีปลัดสำนักฯ รวยกว่า60ล้านบาท
11 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีของนายธีรภัทร ระบุว่า ตนเอง พร้อมนางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 60,551,130 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 48,262,999 บาท เป็นของคู่สมรส 12,063,097 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 225,034 บาทรายละเอียดทรัพย์สิน ของนายธีรภัทร และคู่สมรส ประกอบด้วยเงินสดของผู้ยื่นและคู่สมรส 850,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 19,876,905 บาท

เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 14,663,416 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 19 โฉนด มูลค่ารวมกัน 13,473,908 บาท อยู่ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี, อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี, อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 8,610,000 บาท อยู่ที่ย่านวงศ์สว่าง กทม. จ.นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ยานพาหนะของคู่สมรส 359,000 บาท

ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น มูลค่า 2,717,500 บาท ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 30 บาท พระเครื่อง 2 องค์ มูลค่า 2,000,000 บาท และปืนพก 1 กระบอก

นายธีรภัทรแจ้งว่า มีรายได้ต่อปีในส่วนของผู้ยื่น 4,875,712 บาท โดยเป็นเงินเดือน 9,216,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทน 1,284,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 798,000 บาท รายได้จากดอกเบี้ย 393,551 บาท เงินปันผล 83,561 บาท รายได้จากการจำหน่ายพระเครื่อง 1 องค์ มูลค่า 1,000,000 บาท เงินคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน 143,000 บาท

ส่วนรายได้ต่อปีของคู่สมรส 1,287,869 บาท โดยเป็นเงินเดือน 699,960 บาท ค่าตอบแทน 42,000 บาท รายได้ดอกเบี้ย 14,368 บาท เงินปันผล 447,954 บาท เงินคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน 39,300 บาท เครดิตภาษีเงินปันผล 44,287 บาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558