ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขสมก. จ้างเอกชนวิ่งรถ EV 224 คัน ลดต้นทุนน้ำมัน – ค่าซ่อม
26 ก.ค. 2565

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องขสมก. จ้างเอกชนวิ่งรถ EV 224 คัน วงเงิน 953 ล้านบาท หวังลดต้นทุนน้ำมัน – ค่าซ่อม 230 ล้าน⁣⁣ บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
ระหว่างรอแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยขสมก. จะดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถ และลดมลภาวะในเขตเมือง จํานวน 224 คัน ซึ่งเป็นการจ้างเหมาเอกชนนํารถโดยสารไฟฟ้า พร้อมพนักงานขับรถมาวิ่งให้บริการ (ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารยังคงใช้พนักงานของ ขสมก.) ในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะทําให้ขสมก. ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากรถโดยสารดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีราคาประหยัดกว่าน้ำมันดีเซล 
นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดค่าเหมาซ่อมบํารุงรถโดยสารได้ ประมาณ 160 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากเอกชนผู้ชนะการประกวดราคาตามโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จํานวน 224 คัน มาวิ่งให้บริการ ทําให้ ขสมก. ไม่ต้องลงทุนว่าจ้างบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสาร ส่งผลให้ ขสมก. ประหยัดต้นทุน รวมทั้งสิ้นประมาณ 230 ล้านบาทต่อปี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด