ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
07 ก.พ. 2566

กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 และทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 และทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน)

เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุม ฯ ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เผยว่า การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 และทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) เนื่องจากทางหลวงดังกล่าว เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งพื้นที่ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ และแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงช่วงดังกล่าว รวมถึงโครงข่ายทางหลวงบริเวณใกล้เคียง ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยรูปแบบการพัฒนาโครงการแบ่งการพัฒนาโครงการ ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรองรับการเดินทางในทิศทางตรงจังหวัดสุพรรณบุรี -อำเภอไทรโยค และปรับปรุงการจราจรบริเวณสี่แยกเป็นรูปแบบวงเวียน

ระยะที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพื่อรองรับรถเลี้ยงขวาจากทางเลี่ยงเมือง(ทล.367) – อ.ศรีสวัสดิ์ (ทล.3199) โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด