ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรีจัดอบรมฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม
25 มี.ค. 2566

       วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 19.00น. นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม/ประธานกต.ตร.สภ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ พร้อมชมรมพ่อค้าอำเภอหนองกุงศรี ได้ให้เกียรติร่วมให้กำลังใจในกิจกิจกรรมโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอหนองกุงศรี รุ่นที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 

      ทั้งนี้ได้นำสื่งของประเภทน้ำและอาหาร รวมทั้งมอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานโครงการศูนย์ฟื้นฟูผูเสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้โทษได้สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีของสังคม ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืจากทุกภาคส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ทุกตำบล พร้อมทั้งวิทยากรประจำโครงการ ครูปกครอง/ครูพี่เลี้ยง สมาชิก อส. ชุด ชรบ. พร้อมทั้งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก และจะมีการอบรมฟื้นฟูต่อเนื่องรวมทั้งหมด3รุ่นต่อเนื่องกันเบื้องต้นผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

    ในการอบรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการบรรยายพิเศษที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดตระหนักถึงผลของการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีแต่จะก่อให้เกิดผลเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญหาครอบครัว และเป็นปัญหาของสังคมตามมา โดยผู้เข้ารับการบำบัดให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อการบำบัดฟูื้นฟูเป็นอย่างดี

       นายสัญญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)อำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า การอบรมจะแบ่งเป็น3รุ่น รุ่นละ50คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรลูกเสือของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นผู้ให้การอบรม หลังการอบรมแต่ละรุ่นจะมีการออกประเมินติดตามของผู้ผ่านการอบรมตลอด และที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความร่วมมืออย่าดีมาก      

        นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรีและประธาน กต.ตร.กล่าวว่า พร้อมและยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสาน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชน พ่อค้าประชาชน ไดหันมาให้ความสนใจในพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ หากทุกคนร่วมมือกันและให้กำลังใจผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้คนเหล่านี้กลับมาเป็นพลเมืองดี สังคมจะได้น่าอยู่ปละปลอดภัยตลอดไป

    สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์ รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด