ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยาจัดอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ
23 พ.ค. 2566

เมืองพัทยาจัดอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ แก่กลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด "การจัดกิจกรรมการอบรม เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติช้ำ ในพื้นที่เมืองพัทยา"

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ยังคงมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของอุบัติการณ์และความรุนแรง มีการระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุษย์ หรือโรคติดเชื้อที่พบใหม่ในพื้นที่ใหม่ ในอดีตที่ผ่านมาพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั่วโลก เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส, การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และในปี ค.ศ. 2019 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย ของประชาชนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ จึงได้จัดการดำเนินการอบรมและการซ้อมแผนเบื้องตัน สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในกลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด