ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สกลนคร ป.ป.ช.เดินหน้าตรวจสอบงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66 ตามต่อเสาไฟฟ้านวัตกรรมฯ
29 ส.ค. 2566

วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 น.ส.มณชุ์ญานิศ พงศ์เพชรดิถ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่  ทต.ตำบลหนองสนม  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวจำนวน 125 ต้น  งบประมาณ 8,474,000 บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยปูแอสฟัลท์ติก) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 15 ถึงบ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 กว้าง 6 เมตรยาว 3400 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตรม. งบประมาณ 7,545,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จากการตรวจมีข้อสังเกต 
คือ- กรณีการปรับแก้แบบรูปรายการ และขอปรับเปลี่ยนนสถานที่ก่อสร้าง ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
จึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการ ตลอดถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0804.5/ว 3030 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  เรื่องแนวปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานก่อสร้างของส่วนราชการ 

วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด