ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ชลบุรี สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
05 ก.ย. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร เด็กและเยาวชน และภาคเอกชน จำนวน 420 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
      
ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ พ.ศ. 2529 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิก ร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่8 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์
       
นางสาวรุจิรา บุญประเสริฐ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตนเองมีความตระหนัก มีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาในชุมชนแผ่นดินเกิดอีกด้วย
      
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่เด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเด็กและเยาวชน การจัดการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
      
นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกตระหนักได้ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...