ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รฟท. เพิ่มวิ่ง 46 ขบวนทุกภาครับการเดินทาง
03 พ.ย. 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 รฟท. ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคม 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า สำหรับขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ มีดังนี้ สายเหนือ ประกอบด้วย ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (เริ่มให้บริการวันที่ 12 พ.ย.64), ขบวนรถด่วนที่ 107/108 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 111/112 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ และขบวนรถเชิงสังคม 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ และขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ และขบวนรถเชิงสังคม 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา - อุบลราชธานี - ลำชี, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี - อุบลราชธานี - ลำชี, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย และขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ ประกอบด้วย ขบวนรถเชิงสังคม 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา - ชุมทางหาดใหญ่ (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ - นครศรีธรรมราช), ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี และขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486 กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก - กาญจนบุรี - หนองปลาดุก), สายตะวันออก ประกอบด้วย ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพิเศษที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ (ให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.64) และขบวนรถเชิงสังคม 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ 10 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย,  ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายนิรุฒ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 108 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 26 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 82 ขบวน แบ่งตามเส้นทางเป็น สายเหนือ 22 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ขบวน สายใต้ 30 ขบวน สายตะวันออก 16 ขบวน สายมหาชัย 12 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. ยังคงคำนึงถึงการให้บริการประชาชนควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558