ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ทุจริตใช้เอกสารปลอมกากรจัดซื้อจัดจ้าง
05 มี.ค. 2565

เขียนให้คิด โดย ซีศูนย์

ทุจริตใช้เอกสารปลอมกากรจัดซื้อจัดจ้าง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ เพิ่งผ่านการอภิปรายของสภาฯ ไปไม่นาน คงเห็นอะไรๆ บ้างไม่มากก็น้อย อาจจะเปิดแผลฝ่ายรัฐบาลไม่มาก แต่ก็ต้องระวังแผลกลัดหนองได้นะครับ มาว่าเราต่อครับ

เหตุเกิดเรื่องนี้เมื่อปี 2556 มีชาวบ้านไปร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งกับพวกว่า มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ทีนี้เมื่อ ป.ป.ช.ไปไต่สวนเบื้องต้นแล้วฟังว่า เดิมมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เป็นเงิน 7,000,000 บาท แต่ต่อมานายก อบต.ได้ยื่นญัตติต่อสภาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเป็น 13.5 ล้าน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7 ล้าน เงินทุนสำรองจ่ายขาดเงินสะสม 4ล้านบาทเศษ และยังใช้เงินสะสมจ่ายขาดอีก 2 ล้านเศษ สภาได้พิจารณาในสมัยสามัญราวเดือนมิถุนายนของปีนั้น และได้ขอเอกสารเพิ่มจากฝ่ายบริหาร ต่อมาสภาก็เห็นชอบในเดือนสิงหาคมตามเสนอ รวมทั้งเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามที่ฝ่ายบริหารขอไป

หลังจากนั้น อบต.นี้ได้ประกาศประมูลจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ปรากฏว่า หจก. ณ. ได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาเมื่อเดือน พ.ศ. 2557 แต่ในทางไต่สวนแล้ว โครงการดังกล่าว ไม่มีการเผยแพร่การประกวดราคาจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-GP ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแต่อย่างใด รู้ได้ยังไงครับ ก็มีหนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งภายหลังในปี 2559 ว่า โครงการก่อสร้างอาคารของ อบต.นี้ มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ระบุเลขที่โครงการด้วยครับ แต่เมื่อ ป.ป.ช.ตรวจสอบในปี 2559 นั้นแล้วยังอยู่ในขั้นตอนการบันทึกเลขที่และวันที่ของคำสั่งเท่านั้น ยังไม่มีการเผยแพร่ประกาศแต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบเอกสารการจัดจ้างของ อบต.นี้ กลับพบเอกสารการเผยแพร่ประกาศในระบบ e-GP ซึ่งเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างก็ให้การสอดคล้องกันอีกครับ เป็นเอกสารที่คนภายนอกชื่อสมมตินาย ร.นะครับ เป็นคนที่นายก อบต.แห่งนี้มอบหมายให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงน่าเชื่อได้ว่า เอกสารดังกล่าวนั้น เป็นเอกสารปลอมที่ทำขึ้นโดยนายก อบต.นี้ มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการดำเนินการ

นอกจากนี้ ป.ป.ช.เขาไต่สวนแล้วยังได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่า นายก อบต.นี้ ยังสั่งการให้นาง ส.ที่เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ ขายเอกสารการประมูลในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทั้งที่ในขณะนั้นยังไม่มีการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด จากนั้นนาง ย. ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย ได้ทำเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างลงวันที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไปให้นายก อบต.ลงลายมือชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารการเผยแพร่ประกาศราคาจ้างในระบบ e-GP ซึ่งก็เป็นเอกสารปลอมนั่นละครับ แล้วเขากลัวว่า ผู้รับเหมาคนอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนจะเข้าไปประมูลด้วย จึงไม่ได้มีการนำไปเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างตามข้อ 38 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขณะนั้นยังใช้ระเบียบพัสดุเดิมครับ ยังไม่ได้มี พ.ร.บ.จัดซื้อฯ ใช้บังคับ

เพราะจากการไต่สวนไม่ปรากฎพยานหลักฐานว่า มีการปิดประกาศประกวดราคาจ้างที่ อบต.และตามทะเบียนหนังสือส่งของ อบต.ในช่วงที่อ้างว่า มีการประมูลกันนั้นพบว่า เลขหนังสือนำส่งรวมห้าเลขในวันที่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีการลบข้อความรายการส่งหนังสือเดิม โดยใช้ปากกาลบคำผิด แล้วเขียนข้อความใหม่ ซึ่งยังปรากฎร่องรอยของข้อความเดิมให้เห็นชัดเจน โดยมีการแก้ไขเป็นรายการส่งหนังสือที่มีไปถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นว่า มีการเผยแพร่ประกาศตามระเบียบแล้ว ซึ่งนาง พ.เจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยผู้หนึ่งเป็นคนแก้ไขตามที่นายก อบต.สั่งการ และโครงการดังกล่าว ยังปรากฎข้อเท็จจริงว่า เมื่อขณะยื่นซอง มีผู้ยื่นสามราย คณะกรรมการดำเนินการจ้างด้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแล้ว หจก.ภ.เสนอราคาต่ำสุด 13ล้าน 1 แสนบาทเศษ ต่อรองกันเหลือ 13 ล้านบาทถ้วน แต่นาย ช.หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.เกรงว่า จะมีการฮั้วกัน จึงขอให้นายก อบต.ทบทวนหรือยกเลิกประกาศ

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุได้เสนอความเห็นให้นายก อบต.พิจารณาทบทวนยกเลิกการประกวดราคาครั้งดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างยังไม่แล้วเสร็จตามระเบียบ แต่นายก อบต.ยังมีบันทึกสั่งการยืนยันให้ดำเนินการแจ้งผู้เสนอราคาต่ำสุดมาทำสัญญาต่อไป โดยอ้างว่า การประมูลถูกต้องแล้ว ระบบ e-GP มีปัญหา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาต่อไป ทุกคนจึงต้องทำตามที่นายกสั่งการเช่นนั้นสิครับ

ดังนั้น หจก.ภ.จึงเข้าทำสัญญาจ้างกับ อบต.ในเวลาต่อมา ดูจากข้อเท็จจริงในเรื่องท่านผู้อ่านเห็นมั้ยครับว่า ตั้งแต่เรื่องการไม่ส่งประกาศและไม่มีประกาศในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง ไม่ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ลงประกาศจัดจ้างโครงการในเว็บไซต์ของ อบต. และไม่มีการปิดประกาศที่ อบต.เอง ไม่มีการเผยแพร่ประกาศตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากทะเบียนส่งมีร่องรอยการลบแก้ไขจากหนังสือฉบับอื่นที่ลงไว้ก่อนเพื่อให้ดูเสมือนว่า มีการส่งประกาศไปให้ผู้มีอาชีพและหน่วยงานต่างๆ ถูกต้องแล้ว ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้การยืนยันว่า นายกสั่งให้แก้ไขเลขหนังสือและรายละเอียดเป็นการส่งประกาศแทน

นอกจากนี้ ยังมีพยานบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ อบต.คนหนึ่งยืนยันว่า ตนไม่ได้เป็นผู้ปิดและปลดประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ เดือน ปี ที่เป็นพยานเอกสารสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่า ได้มีการปิดและปลดประกาศทั้งที่ไม่มีการปิดประกาศจริง และยืนยันว่า ลายมือชื่อที่ปรากฎในบันทึกปิดประกาศเป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยนายกเป็นผู้สั่งการให้เซ็นรับรอง

ท่านผู้อ่านคงเดาได้ไม่ยากนะครับว่า นายก อบต.แห่งนี้จะได้รับโทษอย่างไร ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ทำไปโดยถูกนายก บังคับสั่งให้ทำ ถ้าได้ชี้แจงเรื่องราวจริงๆ และขอให้กันเป็นพยาน ป.ป.ช.ก็อาจกันเป็นพยานได้ ที่สุดแล้วนายกคนนี้ได้รับผลกรรมอย่างไรคงเดาได้ไม่ยากครับท่านผู้อ่าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558