ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.ติวเข้มหน่วยเลือกตั้งวังทองหลางรับวันลงคะแนน 22พ.ค.นี้
07 พ.ค. 2565

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) โดยมี นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6 อาคารกาญจนนิมิต เขตวังทองหลาง

สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 โดยสำรวจวัสดุอุปกรณ์ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการตามที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานเขตวังทองหลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 85,343 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 122 หน่วย โดยมีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 1,586 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 122 คน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 976 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง จำนวน 244 คน ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ตรวจวัด คัดกรอง จำนวน 244 คน โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6 อาคารกาญจนนิมิต เขตวังทองหลาง โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 60 หน่วย ได้แก่ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ หน่วยที่ 1-33 และแขวงวังทองหลาง หน่วยที่ 1-27 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 780 คน รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 จำนวน 62 หน่วย ได้แก่ แขวงพลับพลา หน่วยที่ 1-47 และแขวงสะพานสอง หน่วยที่ 1-15 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 806 คน

ในโอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของสำนักงานเขต ศูนย์ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ห้องเก็บบัตรเลือกตั้ง ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง สถานที่ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานเขต พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สำนักงานเขตและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ และโปร่งใส โดยดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558