ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการบริการประชาชน
14 มิ.ย. 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า กรมฯได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดิจิทัล (e-Service) รองรับการให้บริการประชาชน 6 ระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาต ได้แก่
1. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท
2. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง
3. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออกทางหลวง
4. ระบบการขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิดบางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
5. ระบบการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท
6. ระบบการขออนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท
ทั้งนี้ กรมฯ มุ่งพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยระบบ e-Service จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ลดการใช้สำเนาเอกสาร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งสามารถติดตามผลการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบได้ ประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://eservice.drr.go.th/eservice หรือผ่าน QR Code

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด