ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 รูปแบบการฝึกภาคสนาม
05 ส.ค. 2565

รองปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 รูปแบบการฝึกภาคสนาม พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติ โดยระดมทุกภาคส่วนร่วมกันฝึกซ้อมเพื่อให้มีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรในความรับผิดชอบให้กับฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติ

วันนี้  4 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงจอดอากาศยาน สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี  พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) ในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565  พร้อมด้วย พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พลตรี บรรยง  ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และนายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ร่วมคณะตรวจเยี่ยม  โดยมี ส่วนราชการทหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พลเรือนและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565  รูปแบบการฝึกภาคสนาม โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทหาร ส่วนราชการ พลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี  สำหรับการฝึกการระดมฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกซ้อมระดมทรัพยากรจากหน่วยประสานงานหลักที่รับผิดชอบทรัพยากร ในการสนับสนุนงานการระดมสรรพกำลังในภาวะวิกฤต ตามแผนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องและแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้นการประสานงานด้านทรัพยากรระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแผนเตรียมพร้อมทรัพยากรฯ ที่หน่วยงานกำหนด สนับสนุนตามสถานการณ์การฝึกฯ ซึ่งจะมีความต่อเนื่องจากการฝึกปัญหาที่บังคับการ ( CPX ) ในการระดมทรัพยากรจำนวน 10 ด้านที่ผ่านมา สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งพื้นที่การฝึกภาคสนาม ออกเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ 

1.พื้นที่ศูนย์ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และศูนย์ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยในพื้นที่และหน่วยส่วนกลางผ่านระบบสารสนเทศ
2.พื้นที่ดำเนินการด้านกำลังพล จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกำลังพลจากพื้นที่การรบ เตรียมการฟื้นฟูในการส่งเข้าพื้นที่การรบหรือส่งกลับทดแทนกำลังต่อไป รวมถึงดำเนินการกับผู้อพยพบางส่วนที่มีความจำเป็นกรณีพลัดหลง ตกค้างจากพื้นที่การรบก่อนส่งกลับพื้นที่ปลอดภัย
 3.พื้นที่เตรียมพร้อมด้านอาหารและด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมทรัพยากรด้านอาหารและอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดำเนินการด้านกำลังพล
 4.พื้นที่การระดมรถ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการขนส่งยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ กำลังพลและประชาชน
 5.พื้นที่โรงพยาบาลสนาม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
6.พื้นที่การเคลื่อนย้ายทางอากาศ  จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการขนย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และปฏิบัติในภารกิจการส่งกลับสายแพทย์ 


ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด