ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
08 ส.ค. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตรสร้างครูประวัติศาสตร์ชาติไทย (ผู้เล่าเรื่อง) เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล สามารถเป็นวิทยากรนำความรู้ ความเข้าใจ ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ 

วันนี้ (7 ส.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ห้องเวียงวัง ชั้น 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตรสร้างครูประวัติศาสตร์ชาติไทย (ผู้เล่าเรื่อง) เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล สามารถเป็นวิทยากรนำความรู้ ความเข้าใจ ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ โดยมี นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดตาก  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  ครู กศน.ตำบล และบุคลากรของ กศน. เข้าร่วมการอบรม 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายและจุดเน้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในการจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จึงได้นำนโยบายและจุดเน้นมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตรการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ซาติไทย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนา ครู กศน.ตำบล ให้สามารถเป็นวิทยากรนำความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ไปถ่ายทอด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครู , ครู กศน.ตำบล และบุคลากร จำนวน 70 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกองโทธารณา คชเสนี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วย

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด