ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กรมท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งสู่ท่องถิ่นเต็มที่
24 มิ.ย. 2563

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย”

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การประชุมหารือร่วมกันของทุกภาคส่วน สืบเนื่องจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และมีประเด็นสำคัญของการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ อปท. อยู่หลายประการ ซึ่ง สถ. เห็นเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบทบาทในการจัดการศึกษาของ อปท. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบทบาทเป้าหมายในการจัดการศึกษา, อำนาจหน้าที่ และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

ขอเรียนย้ำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่เข้มแข็งที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ในด้านการศึกษา อปท. จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ก็ยังมีกระบวนการขั้นตอน หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอีกหลายประการ การหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในด้านการศึกษา โดยเฉพาะในการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ด้านการศึกษาของ อปท. ให้มีความชัดเจน ไปจนถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารการศึกษาของ อปท. ในภาพรวมให้มีเอกภาพ เหมาะสมกับบริบทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป”

ในช่วงท้าย อธิบดี สถ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาจาก อปท. ทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยย้ำว่า หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลให้กับ สถ. ได้ในทุกช่องทาง โดยมีช่องทางหลักคือ แฟนเพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” โดยหลังจากนี้ สถ. จะได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอรวมรวบประเด็นที่ได้เสนอต่อสภาการศึกษาต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558