ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย
24 ก.พ. 2564
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเพิ่มสิทธิลงทุนในโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด ให้เทียบเท่าอีอีซี จูงใจคนรุ่นใหม่เข้าภาคเกษตรเพิ่ม แก้ปัญหาโครงสร้างแรงงานภาคเกษตร 13.5 ล้านคนเข้าสู่สังคมสูงวัย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558