ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประวัติ

ชื่อ- ชื่อสกุล   พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ

                                                                 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด                                                         

ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 69
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานที่สาคัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาสหพันธ์ยกน้าหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดาริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อนุกรรมการ พัฒนาระบบการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(ขสมก.)
- อนุกรรมการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (ขสมก.)
- อนุกรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานองค์กรจากสหกรณ์ต่างๆ(ขสมก.)
- อนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG)และกิจการเพื่อสังคม(SR) การประปานครหลวง
- อนุกรรมการด้านวิชาการในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด
- อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

การศึกษาและการฝึกอบรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 พ.ศ. 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2558
- หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO พ.ศ. 2560
- หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2560
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นาเมือง รุ่นที่ 2) พ.ศ.2560
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 พ.ศ.2560

การดูแลดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประวัติ

ชื่อ- ชื่อสกุล   ดร.กำพล   มหานุกูล 

โทรศัพท์ 02-689-9120   โทรสาร  02-689-9122    

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประวัติการศึกษา/อบรม    -  หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11

               (ปรม.11) สถาบันพระปกเกล้า

-  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21

ตำแหน่งในปัจจุบัน -   กรรมการผู้ต่อตั้ง สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือน

-  กรรมการบริหาร  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

-  รองประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย  จำกัด

-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.เค. กู๊ดส์  แอนด์เซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด 

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 สภากรุงเทพมหานคร

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ