ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประวัติ

พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ

                                                                 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด                                                         

ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 69
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานที่สาคัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาสหพันธ์ยกน้าหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดาริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อนุกรรมการ พัฒนาระบบการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(ขสมก.)
- อนุกรรมการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (ขสมก.)
- อนุกรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานองค์กรจากสหกรณ์ต่างๆ(ขสมก.)
- อนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG)และกิจการเพื่อสังคม(SR) การประปานครหลวง
- อนุกรรมการด้านวิชาการในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด
- อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

การศึกษาและการฝึกอบรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 พ.ศ. 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2558
- หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO พ.ศ. 2560
- หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2560
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นาเมือง รุ่นที่ 2) พ.ศ.2560
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 พ.ศ.2560

การดูแลดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประวัติ

ดร.กำพล   มหานุกูล 

โทรศัพท์ 02-689-9120   โทรสาร  02-689-9122  

 

       ประวัติการศึกษา

-   ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-   ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

-   ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 

ประวัติการศึกษา/อบรม  

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (ปรม.11) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1) 

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 

-   กรรมการผู้ก่อตั้ง สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือน

-    กรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน

-   ที่ปรึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เค กู๊ดส์ เซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

-   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

-   รองประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

-   อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 สภา กทม. ปี 60 – 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60- 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60 – 62

-   ผู้ร่วมผลิตและดำเนินรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ช่อง 28 SD

-   อนุกรรมการ กตตร. กรุงเทพ ด้านธรรมาธิบาล ปี 62

-   อนุกรรมการ ปปช. ด้านธรรมาภิบาลท้องถิ่น ปี 62