ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประวัติ

ชื่อ- ชื่อสกุล   ดร.กำพล   มหานุกูล

อายุ 46 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 599/195 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 02-689-9120   โทรสาร  02-689-9122    

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประวัติการศึกษา/อบรม    -  หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11

               (ปรม.11) สถาบันพระปกเกล้า

-  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21

ตำแหน่งในปัจจุบัน -   กรรมการผู้ต่อตั้ง สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือน

-  กรรมการบริหาร  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

-  รองประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย  จำกัด

-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.เค. กู๊ดส์  แอนด์เซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด 

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์