ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ผอ. สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง ฟังสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.
31 ก.ค. 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.

โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ แนวทางการบูรณาการร่วม การประสานการปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.และ ศรชล. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558