ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สทนช.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก”
11 มี.ค. 2562

สทนช.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก” 22 มี.ค. ประเดิมปีแรก จับมือ 18 องค์กรด้านน้ำร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศขานรับเวทีโลก ตอกย้ำทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้าจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มุ่งให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาด ตั้งเป้าภายในปี’62  น้ำกินน้ำใช้ครอบคลุม 7,490 หมู่บ้าน  
 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้เป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีทุกประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละประเทศ  โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ในระดับโลกประจำปีนี้ คือ “Leaving no one behind” หรือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งประเด็นการรณรงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านที่ 1 คือ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงอย่าง ทั่วถึง..เท่าเทียม.. และ เพียงพอ ที่ประเทศไทยนำมากำหนดเป็นกิจกรรมหลักในงานครั้งนี้ เนื่องจากกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้นในทุกภาคส่วน และทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความมั่นคงด้านน้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และสงครามแย่งน้ำในหลายพื้นที่ 
 ในปีนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558-2569) ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) การเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงนิทรรศการจาก 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำต้นทุน การผลิต และการกระจายน้ำ รวมถึงแผนงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำมาใช้จากสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 
  “กิจกรรมวันน้ำโลกในปีนี้ สทนช. ต้องการเน้นย้ำการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดว่า เรามีเป้าหมายอย่างไร ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ 1.การให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2562 หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 7,490 หมู่บ้าน จะมีน้ำกินน้ำครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้ 2.การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งยกระดับให้ถึงเกณฑ์การตรวจวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573  (SDGs) 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 404 เมือง 4.2 ล้านครัวเรือน รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และ 4.การส่งเสริมการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค” 
 สทนช. จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 9.30- 15.00 น. ณ ห้องเวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องใน “วันน้ำโลก” พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและทิศทางบริหารจัดการน้ำของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และเราทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558