ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ปลัดแรงงาน เปิดศูนย์สหภาพโตโยต้า
13 พ.ย. 2562

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย เป็นองค์กรของลูกจ้างได้ร่วมมือก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 38 ปี อันเกิดจากความสามัคคีปรองดองของสมาชิกที่ช่วยผลักดันให้การบริหารงานของสหภาพแรงงาน สามารถดำเนินการมาได้อย่างยาวนาน และล่าสุดได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย จนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน และเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงานพร้อมรับสถานการณ์ด้านแรงงานในอนาคต

          จากวัตถุประสงค์การก่อตั้งดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงาน และนายจ้างให้ดียิ่งขึ้น และกระทรวงแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกสหภาพแรงงาน ดำเนินกิจการขององค์กรอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์อันดี มีเหตุมีผล สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับนายจ้าง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาวงการธุรกิจอุตสาหกรรมให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป”

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558