ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า
24 พ.ค. 2559

             พลตำรวจโทณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า”ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิถันยรักษ์ฯเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของชาวไทย ในการที่จะให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษา เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เพื่อยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลุกจ้าง ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสภาพการณ์มะเร็งเต้านมในประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์ด้านมะเร็งเต้านม และชมวีดีทัศน์แนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ รองศาสตราจารย์รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงสำอางค์  คุรุรัตน์พันธ์คุณเย็นจิต หรเวชกุล (คุณแม่ของคุณนิชคุณฯ) ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558