ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
โพลฉีกหน้า’new normal’เผยปชช.ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการขอใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสี่แสนล้าน
19 มิ.ย. 2563

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงเกษตรกร ต่อเงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,484 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความต้องการของเกษตรกรต่อรัฐบาลในการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ต้องการให้อุดหนุนเกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รองลงมาคือร้อยละ 96.9 ต้องการให้จัดตั้งกองทุนสร้างเกษตรรุ่นลูกหลานและแรงงานคืนถิ่น ร้อยละ 96.1 ต้องการใช้งบฟื้นฟูฯ ทำเกษตรผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ร้อยละ 95.8 ต้องการกระจายงบฟื้นฟูฯ ให้ทั่วถึง ไม่ลงกลุ่มเดิม ๆ ร้อยละ 95.3 ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเช่น ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 94.6 ต้องการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ร้อยละ 92.6 ต้องการ ส่งเสริมช่องทางขายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบถ้วนหน้า และร้อยละ 90.8 ต้องการ สนับสนุน ชุมชนเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรและพลังงานชีวมวล เกษตร โรงไฟฟ้าชุมชน

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.2 ระบุไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการขอใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสี่แสนล้านบาทเลย ในขณะที่เพียงร้อยละ 18.8 เท่านั้น ระบุมีส่วนร่วม

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.9 ต้องการค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท ในขณะที่ร้อยละ 27.1 ต้องการค่อนข้างน้อยถึงไม่ต้องการเลย

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดอาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้เงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท ในขณะที่ ร้อยละ 18.2 กังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กังวลเลย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนการใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจสี่แสนล้านบาทให้มีประสิทธิภาพก่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในระดับฐานราก และในทิศทางข้างหน้าสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้ร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ทำการสำรวจ วิจัย ติดตาม ความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ส่งเสียงในผลโพลว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการขอใช้เงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาทและส่งผลทำให้เกิดความกังวลต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้เงินกู้งบฟื้นฟูนี้ ที่มีการเร่งรัดในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เม็ดเงินตกไม่ถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558