ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) กำหนดแนวทางปฏิบัติ ร.ร.กทม. พร้อมเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้
22 มิ.ย. 2563

(22 มิ.ย.63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้ไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด โดยมีมาตรการควบคุมดูแล อาทิ การเว้นระยะห่าง การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน ในส่วนของการจำกัดนักเรียนต่อห้องเรียนซึ่งทำให้ต้องจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน รวมประมาณ 92-120 โรงเรียน จะให้จัดการเหลื่อมเวลาเข้าเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารและเหลื่อมเวลาเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนพบกันน้อยที่สุด  สำหรับกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันจะขอความร่วมมือให้งด อาทิ การเข้าแถวและการทำกิจกรรมที่ต้องมีการพูดตะโกนเสียงดัง  ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ยังมีความจำเป็นต้องไปโรงเรียนเต็มรูปแบบ ส่วนกลุ่มเด็กโต ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อจาจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยให้เสริมด้วยการเรียนออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้น ภายใน 1 เดือน กลุ่มเด็กโตจะสามารถไปเรียนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดีหลักการเบื้องต้นของการควบคุมการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจะใช้ลักษณะเดียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โดยหากพบเด็กป่วย 1 คน จะปิดห้องเรียนที่พบเด็กป่วย หากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ห้องในระดับชั้นเรียน จะปิดทั้งระดับชั้นเรียนนั้น และหากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ระดับชั้นเรียน จะปิดโรงเรียนนั้น 

นอกจากนี้ในที่ประชุม สำนักการศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการสอนร่วมกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จับคู่ร่วมกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาฟิสิกส์  โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาเคมี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาชีววิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และShrewbury International School ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558