ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
"กปภ. ลงนาม MOU กับ กพร. พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา"
29 มิ.ย. 2563

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ดังนั้น กปภ. จึงร่วมมือกับ กพร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมท่อเหล็ก 

การเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และการติดตั้งท่อ PVCโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในสาขาอาชีพด้านประปา พร้อมด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและปรับปรุงมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประปา เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่างประปาให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการยกระดับความสามารถทางอาชีพ และระดับองค์กรในการวางแผนพัฒนาบุคลากร หรือการสรรหาบุคลากรที่เป็นช่างฝีมือให้สอดคล้องกับงาน ทั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้บุคลากรในสายอาชีพด้านประปา เพื่อรองรับการขยายตัวระบบเศรษฐกิจในยุค 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง กปภ. มุ่งมั่นให้เกิดการบูรณการภารกิจและแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อไป

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในครั้งนี้
จะส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ กปภ. มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558