ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สถ.พร้อมเปิดโรงเรียนสังกัดอปท./มาตรการโควิดเข้ม
01 ก.ค. 2563

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เผยว่า ในวันนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสถานการณ์พิเศษ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างเต็มกำลังด้วย และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สถ. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาสังกัด อปท. ด้วยแล้ว

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประสานขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม ในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยอาคารสถานที่ต้องมีความเพียงพอในการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ยังได้กำหนดให้มีสัดส่วนจำนวนครูต่อเด็ก 1 : 5 หากสถานศึกษาระดับปฐมวัยใดไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องไม่น้อยกว่า 1 : 10 เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบท/ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น การเรียนในโรงเรียน (Onsite) การเรียนออนไลน์ (Online) การจัดส่งใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน หรือรูปแบบผสมผสาน เช่น การสลับวันหรือสลับเวลามาเรียนที่สถานศึกษาและที่บ้านนั้น มีการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

“ขอเรียนให้ทราบว่า สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด อปท. มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยดำเนินมาตรการในการเปิดสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน และด้านผู้ปกครอง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ โดยยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการดำเนินตามมาตรการ รวมทั้งการดูแลตัวเองของเด็กนักเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558