ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
บอร์ดคปภ.ไฟเขียวปรับการขายประกันดูต้นน้ำถึงปลายน้ำ
01 ก.ค. 2563

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. …. ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อให้มีการปรับปรุง ประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ลดปัญหา อุปสรรค และภาระของบริษัทประกันภัย ตัวแทนและ นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การปรับปรุงตามร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทประกันภัยที่มีการแก้ไขแล้ว ยังมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนและ ผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ จากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร โดยมีการให้บริการด้วยความ เป็นธรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาและออกกรมธรรม์ประกันภัย การคัดเลือกผู้เสนอขายและช่องทาง การจำหน่าย การกำหนดมาตรฐานกระบวนการเสนอขายและการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย การให้บริการหลังการขาย การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน บริษัทซึ่งเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ ประกันภัยในทุกช่องทางการขาย

โดยรวมถึงการบริหารจัดการการดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล พฤติกรรมในการขายทุกช่องทาง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท และกระบวนการขายของผู้เสนอขาย ในทุกช่องทางได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ โดยประกาศฯ ฉบับนี้จะมีผล บังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทและผู้เสนอขายมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติตามที่ร่างประกาศฯ กำหนด ซึ่งประเด็นการแก้ไขที่สำคัญ มีดังนี้ 1. เพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายโดยตรง จากเดิมที่สำนักงาน คปภ. กำกับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผ่านทางบริษัท รวมถึงเพิ่มการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย กรณีตัวแทนหรือนายหน้า ประกันชีวิต/วินาศภัย ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศ ซึ่งทำให้สำนักงาน คปภ. กำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกัน ชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มหลักเกณฑ์เรื่อง Digital Face to Face ที่ผู้เสนอขายสามารถเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและ ภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า ในระหว่างสถานการณ์จำเป็น และได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยนำ หลักเกณฑ์ในประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน ชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกัน วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะกิจ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร ขณะที่ยกเลิกประกาศฯ เฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อใช้ประกาศฉบับใหม่แทน โดยหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ จะมีผลบังคับใช้ทันที

 3. เพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของลูกค้าธนาคาร โดยให้ธนาคารสามารถ ให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมก่อน เพื่อมิให้เป็นการรบกวนลูกค้า 4. เพิ่มหลักเกณฑ์ให้ผู้เสนอขายต้องมีระบบหรือกระบวนงานเพื่อรองรับการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ระบบหรือกระบวนงานการจัดเก็บการสนทนา ระบบหรือกระบวนงานการได้มา การเก็บรักษา และการปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระบบหรือกระบวนงานการตรวจสอบคุณภาพ การขาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีจากผู้เสนอขาย “หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ จะทำให้มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยได้โดยตรง และ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวของช่องทางการขายในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Face to Face ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ เป็นการเฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และได้รับการตอบรับอย่างดี จากทั้งภาคธุรกิจประกันภัยและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Digital Face to Face ไว้ในประกาศฉบับใหม่เป็นการถาวร สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน คปภ. จะได้เสนอให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ด คปภ. ลงนามในประกาศฉบับนี้เพื่อให้มีผลบังคับ ต่อไป”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558