ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
นิพนธ์ตอบกระทู้แยกส่วน การพัฒนาบึงกาจับ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ลั่น รัฐยาลพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ช่วยเกษตรกร แนะของบฯพัฒนาผ่าน อบต. และอบจ. หรืองบฯกลุ่มจังหวัด หรืองบฯอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่อยอดใช
31 ก.ค. 2563

ที่รัฐสภานายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์เรื่องการพัฒนาบึงกาจับ  ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายนิพนธ์ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ผ่านการประชาคมเพื่อจัดหาแผนพัฒนาท้องถิ่นบึงกาจับ เป็นบึงสาธารณะประโยชน์มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอ.บ้านโป่ง และอ.โพธาราม พื้นที่รับน้ำ 18 ตารางกิโลเมตร ระดับความลึก 2 - 5 เมตร โดยมีพื้นที่เดิมรวมประมาณ 900 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยว 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบต.บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง และอบต.ชำแระ ต.ชาแระ อ.โพธาราม  ทั้ง 2 อบต.ได้พัฒนาบึงกาจับให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวา และขุดลอกบึงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยบรรจุแผนงานโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนการจัดทำงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ที่ผ่านมามีการดำเนินการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.อบต.บ้านม่วง ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติดำเนินการปูพื้นถนนลูกรังบริเวณรอบข้างบึงกาจับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจร  2.อบต.ชําแระ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7 เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกบึงกาจับ เพราะมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ และในช่วงฤดูฝนไม่สามารถรองรับปริมาณน้าฝนได้ทำให้น้ำไหลเอ่อท่วมแปลงเกษตรของประชาชน

ทั้งนี้รัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นโดย อบต.สามารถตั้งงบประมาณ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ช่วยตั้งงบประมาณและสนับสนุนพัฒนาบึงกาจับ หรือพื้นที่เชื่อมต่อกันได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะช่วยบูรณาการการพัฒนา และประสานหน่วยงานระดับ พื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่บึงกาจับทั้ง 2 อำเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งอาจแบ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ที่จะพัฒนา และใช้ศักยภาพ งบประมาณ หรือทรัพยากรของตัวเองพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่เกินจากศักยภาพก็อาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลุ่มจังหวัด หรือของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มายังกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

“อยากให้ประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการผ่านการรับฟังความคิด และข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อศึกษาการวางแผนพัฒนาพื้นที่บึงกาจับแห่งนี้เพื่อจะได้นำผลการศึกษาเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาพื้นที่บึงกาจับให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือประเมินศักยภาพที่จะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผ่านระบบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558