ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
จิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน ลดปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์และถนนสาธุประดิษฐ์
31 ก.ค. 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

(31 ก.ค.63) ณ บริเวณลานบริษัท ICC หน้าโรงเรียนนานาชาติ คิงส์ คอลเลจ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา เวลา 08.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์ เขตบางคอแหลม และถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ดูดเลน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลองมะนาว ความยาว 3,140 ม. ความกว้าง 4-6 ม. และคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม. ความกว้าง 2-4 ม. เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนสาธุประดิษฐ์ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้ บุคลากรสำนักงานเขตยานนาวาและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันออก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักงานเขตคอแหลมและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันตก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักการระบายน้ำและประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน พัฒนาคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม.และคลองมะนาวบางส่วน ความยาว 1,940 ม.

ทั้งนี้ เขตยานนาวาต่อเนื่องเขตบางคอแหลม มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถนนจันทน์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยบำเพ็ญกุศล และถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยโพธิ์แมน ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก หากเกิดน้ำท่วมขังจะส่งผลกระทบต่อการจราจร สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในถนนจันทน์ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.80 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) พร้อมบ่อสูบน้ำกำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558