ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ผอ. สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง ฟังสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.
31 ก.ค. 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.

โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ แนวทางการบูรณาการร่วม การประสานการปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.และ ศรชล. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 2564
จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช ถือจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีประชากรในเป็นอันดับ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558