ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ. มอบวุฒิบัตร
07 ก.ย. 2559

           นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
           อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะที่มีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ เป็นโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีข้อกังวลห่วงใยในการที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร จากข้อมูลของเทศบาลตำบลห้วยงูมีประชากรผู้สูงอายุ 1,210 คน จากประชากรทั้งหมด 5,735 คน หรือร้อยละ 21.09 ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ติดสังคมสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ กลุ่มที่สองอยู่ติดบ้านช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และกลุ่มที่สามติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
           ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาของประเทศ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ประเทศนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือ จากผู้สูงอายุทุกท่านจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านเรื่องต่างๆ ของสังคมไทย ทั้งการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น วิถีทางเศรษฐกิจบนความพอเพียงและการแบ่งปันการสร้างสังคมชุมชนแบบสงบสุขที่มีความรัก ความสามัคคี บนฐานศีลธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันล้วนเป็นคุณภาพของผู้สูงอายุที่สังคมไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ และถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเอารัดเอาเปรียบของผู้คนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
           การที่เทศบาลตำบลห้วยงูได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุที่รวมกับเป็นเครือข่ายจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและพัฒนายกระดับเป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน ในลักษณะประชารัฐที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานในทุกมิติ และที่สำคัญคือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแสดงความปลาบปลื้มกับผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนจบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยงู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สูงอายุท่านอื่นๆ ทั้งในเทศบาลตำบลห้วยงูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อย่างยาวนานและยั่งยืนตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558