ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
แม่ฮ่องสอนนำร่องเปิด5จุดผ่อนปรนค้าชายแดน
13 ม.ค. 2564

นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดนไทย-เมียนมา

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด่านเมียนมา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีการพิจารณาให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่มีสินค้าตกค้างเป็นจำนวนมากที่ประเทศเมียนมา ซึ่งในครั้งนี้ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบแนวทาง หลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่คณะทำงานประเมินความพร้อมและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อดำเนินการขนย้ายนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยพิจารณาห้วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน ประกอบด้วย1.ขั้นตอนการดำเนินการการนำสินค้าเข้าและส่งออก ,ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่งรวมทั้งช่องทางธรรมชาติ , สินค้าทั่วไปอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร ,สินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงและสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร และส่งเรื่องมายังศูนย์สั่งการชายแดนเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ,สินค้าสิ่งมีชีวิตโค-กระบือ ให้ดำเนินการนำเข้าเฉพาะสินค้าตกค้าง

2.ประเภทสินค้าที่พิจารณานำเข้า-ส่งออก , สินค้าสิ่งมีชีวิต (โค-กระบือ) นำเข้าได้เฉพาะที่ตกค้าง จะนำเข้าช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งและบ้านแม่สามแลบ ,สินค้าเฉพาะที่ตกค้างรอการนำเข้าอันเป็นสินแร่ สินค้าการเกษตรตามฤดูกาล ให้พิจารณาเป็นการเฉพาะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด , ประเภทสินค้าทั่วไป พิจารณาให้ส่งออกสินค้าด้านอุปโภคบริโภคเท่านั้นและสินค้าอื่น ๆ ยังไม่พิจารณาให้นำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้พิจารณาในเบื้องต้นตามแนวทางข้อ 1,2 ซึ่งหากมีมาตรการผ่อนปรนจาก ศบค. ส่วนกลาง ทางจังหวัดจะพิจารณาผ่อนปรน ต่อไป

อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลควบคุม ทั้งในด้านมาตรการด้านศุลกากรเกี่ยวกับบุคลากรผู้ประกอบการ การขนย้ายสินค้า การขนย้ายสัตว์โคกระบือ มาตรการด้านสาธารณสุข ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านชายแดนทั้ง 5 จุด ได้แก่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง และบ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์นายอำเภอขุนยวม , จุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ จุดผ่อนปรนการช่องทางบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย นายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย

ในส่วนของรัฐบาลกลางประเทศเมียนมา ได้มีหนังสือส่งไปยังประเทศอินเดีย เรื่องการเปิดการค้าระหว่างประเทศตามช่องทางต่าง ๆ ว่าสามารถทำได้เพื่อให้ระบบธุรกิจไม่ล่มสลายและกระทบต่อประชาชนโดยรวมของทั้งสองประเทศ และได้มีหนังสือถึงแต่ละจังหวัดที่ติดชายแดนให้เข้มงวดในการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558