ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
มท.มีคำสั่ง นายกฯกล้วย บุคคลต้องห้ามลงสมัคร28มี.ค.นี้
17 มี.ค. 2564

นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่ อต.(ลต)52001/06 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ลงนามโดยนางพัชรี มีศิริ ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอแจ้งผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ที่ได้รับสมัคร รับเลือกตั้งฯ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ว่า ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า รมว.มหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2564 ประกอบ มาตรา 73/1 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2564 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

โดยสั่งให้นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ตามคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ที่ 590/2564 เรื่องให้นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พ้นจากตำแหน่ง ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2564 ลงนามโดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ตามมาตรา 50(24) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดังนั้นนายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ จึงเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

นายนิยม กล่าวว่า หลังได้รับหนังสือดังกล่าว กกต.จังหวัด จะดำเนินการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และนายสำราญ หรือที่ประชาชนเรียกติดปากกันว่านายกฯกล้วย เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ หมายเลข 1 เพื่อสอบปากคำก่อนจะรายงานให้ กกต.กลางทราบและวินิจฉัย พิจารณาเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครรายดังกล่าว เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ นายณัฐพล แซ่ตั้ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ หมายเลข 2 กกต.ประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ก็ไม่ประกาศรับรองเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์มาแล้วรายหนึ่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติถือหุ้นสื่อ

สำหรับคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ 590/2564 เรื่องให้นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พ้นจากตำแหน่ง ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งวันที่ 11 มีนาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2564 นั้น เป็นผลมาจากปรากฏข้อเท็จจริงตามความเห็น และหลักฐานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดนายสำราญ พร้อมกับพวกรวม 2 คนว่า กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง โดยการอนุญาตให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจการของผู้รับจ้างและไม่ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฝ่ายพัสดุ และผู้บริหารของเทศบาลทราบ ทราบว่ามีดินขุดเหลือและหมดความจำเป็นเพื่อดำเนินการจำหน่ายดินขุด ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าการกระทำของนายสำราญ มีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 73

ผลการตรวจสอบพบรายละเอียดว่า นายสำราญ ขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างตลาดเทศบาล 5 ตามสัญญาเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 ประเด็นที่กล่าวหาว่า นายสำราญ ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างโดยการอนุญาต และสั่งการให้นำรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 5061 อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจการของผู้รับจ้าง โดยมีการร้องเรียน ซึ่งปรากฏการนำดินที่ขุดได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ใส่รถบรรทุกไปถมยังที่ดินของเอกชน โดยนายสำราญ ยืนควบคุมสั่งการการทำงานของรถแมคโฮ ในการปรับเกลี่ยดินขุดและยังปรากฏรถบรรทุกน้ำและรถบรรทุกของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยมีรถของผู้รับจ้างทำงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ป.ป.ช.และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกระทำดังกล่าวของนายสำราญ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย แกสักตำแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลปี 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 จึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้นายสำราญ พ้นจากตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 จากคำสั่งดังกล่าวทำให้เหลือผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ที่จะมีการเลือกตั้งในวันทีี่ 28 มีนาคม 2564 จำนวน2 คน จาก 4 คนคือ หมายเลข 3 นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง ประกอบธุรกิจส่วนตัว และหมายเลข 4 นายทองดา ขุนอินทร์อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558