ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่คณะสงฆ์และกลุ่มเสี่ยงวัดเนินพระ จังหวัดระยอง
26 มิ.ย. 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำบุคลากรทางการแพทย์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่คณะสงฆ์วัดเนินพระ จังหวัดระยอง ในกลุ่มพระสงฆ์อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค และกลุ่มที่จำวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและมรณภาพจากโรคโควิด 19

26 มิถุนายน 2564 ที่วัดเนินพระ จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาด พื้นที่ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้เกือบ 9 ล้านโดสแล้ว สำหรับพระสงฆ์ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากรับกิจนิมนต์ ต้องพบปะใกล้ชิดญาติโยม และทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย จำเป็นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ พระสงฆ์อาพาธ อาทิ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน หากติดเชื้อเสี่ยงมีอาการรุนแรงและมรณภาพได้

ได้มอบให้กรมการแพทย์ ดำเนินการถวายการฉีดวัคซีนโควิดแด่พระสงฆ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี, กลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปีที่อาพาธ 7 กลุ่มโรค และกลุ่มที่จำวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนมากที่สุด

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แด่คณะสงฆ์ เริ่มในเขตกรุงเทพมหานครแล้วกว่า 13,000 รูป สำหรับจังหวัดระยองมีวัด 276 วัด มีพระสงฆ์ สามเณรรวม 2,883 รูป ในวันนี้มีพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดระยอง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นพระภิกษุ ฆราวาส และคนพิการ/คนด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น 430 คน โดยจัดจุดบริการถวายการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการถวายใบนัดการฉีดวัคซีนเข็ม 2 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระสงฆ์จะได้รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ก็ควรที่พระสงฆ์จะยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ งดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพราะแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558