ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขนส่งสั่งรถสาธารณะหยุดรับ-ส่งของเริ่ม21ก.ค.เป็นต้นไป
21 ก.ค. 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยเรื่องแก้ไขคำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่องการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) โดยระบุว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่ง ที่ 461/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไว้แล้ว นั้น

โดยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้งดการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางเป็นไปอย่างเข้มงวด ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้อนุมัติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนกลางมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 และหมวด 3 จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกลางกำหนด หรือระงับการเดินรถในเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เป็นการชั่วคราว

รวมทั้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัดจัดการเดินรถตามเงื่อนไขหรือจำกัดพื้นที่การเดินรถตามที่นายทะเบียนกลางกำหนดเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับการประกอบการขนส่งได้ด้วย

ดังนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร จึงมีคำสั่งให้เปลี่ยน "การลดหรือจำกัดรอบการให้บริการ" ของรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง ตามข้อ 2 และข้อ 3 ของคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 461/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้าตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็น "การงดให้บริการ" เดินรถเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558