ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. จัดใหญ่ “ปันน้ำใจให้น้องคนดี” การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมจิตสาธารณะของพนักงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการ กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี โดยพนักงาน กปภ.ทั่วประเทศร่วมบ
19 ธ.ค. 2559

            นายชุมพล  โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กล่าวว่า กปภ. เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2560 - 2564 และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งยังมุ่งปลูกฝังการมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นค่านิยมองค์กร ให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม กปภ. จึงได้จัดทำโครงการ CSR ระดับองค์กร ภายใต้ชื่อ “โครงการ กปภ. ปันน้ำใจ      ให้น้องคนดี” เพื่อกระตุ้นจิตสาธารณะของพนักงานทั่วประเทศในลักษณะการบริจาคเงินสมทบทุน โดยไม่ใช้งบประมาณของ กปภ. ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน        ในโรงเรียนที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเต็มที่ จนสามารถพัฒนาต่อยอดให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

            สำหรับปี 2559 กปภ. ดำเนินโครงการที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย กปภ. ได้นำเงินบริจาคไปจัดหาและมอบสิ่งสนับสนุนเพื่อการศึกษาตาม        ความต้องการของโรงเรียน ได้แก่ สนามกีฬาเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รองเท้าผ้าใบ รวมถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆ แล้ว

            นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 37 ปี กปภ. ได้ดำเนินโครงการ CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการใส่ใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำให้สาธารณชนประจักษ์ว่า กปภ. ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเริ่มต้นจากการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรมิให้เป็นเพียงผู้มองดูสังคมอย่างนิ่งเฉย แต่ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาสังคมทั้งในรั้ว รอบรั้ว และนอกรั้ว กปภ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558