ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จ.ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดตรัง เพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์
14 ก.ย. 2564

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละด้าน รวมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานฯ ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง  ได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและแผนงานโครงการอื่นๆ  อาทิ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดให้เกิดการบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558