ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ราชกิจจาเผยแพร่ คำสั่งม.44 เด้ง 6 ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชียงราย กาฬสินธุ์
05 เม.ย. 2560

        เมื่อวันที่ 4 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๒๐ /๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระบุว่า

        โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ให้ นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๒ ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๓ ให้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๔ ให้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๕ ให้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๖ ให้ นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อ ๗ ให้ นายสุวิทย์ คำดี พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

        ข้อ ๘ ให้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

        ข้อ ๙ ให้ นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

        ข้อ ๑๐ ให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

        ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ พ้นจากตำแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายหลังวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

        ข้อ ๑๒ ให้สำ นักงานปลัดสำ นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งนี้

        ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗

        ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

        ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

        ข้อ ๑๕ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558