ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา 65 บิ๊กท้องถิ่น 15 จังหวัด
05 พ.ค. 2560

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.แถลงว่า ในรอบเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเอกชน จำนวน 65 ราย จาก 15 จังหวัด รวม 19 คดี แยกเป็น

          1.กรณี อบต.ลิ่นถิ่น จ.กาญจนบุรี ขยายเขตปักเสาไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าที่มีบ้านของสมาชิก อบต.เพียงหลังเดียว โดยชี้มูลความผิด นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ นายก อบต.ลิ่นถิ่น และนายขจรศักดิ์ โยคี สมาชิก อบต.ลิ่นถิ่น

          2.กรณี อบต.สามกระทาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ทั้งๆ ที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยชี้มูลความผิด นายสมชาย ทรายละเอียด นายก อบต.สามกระทาย , นายสุรฉัตร หอมสนิท นายช่างโยธา , นางสุภาพร เรือนงาม หัวหน้าส่วนการคลัง , นายอรุณ หุ่นงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายวินัย ไหลล้น

          3.กรณี อบต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ทั้งที่ผู้ขายไม่มีอาชีพค้าขาย และเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน โดยชี้มูลความผิด นายสุรชัย ผลประเสริฐ นายก อบต.ธรรมศาลา , น.ส.ฐานิต พุกบ้านยาง นักวิชาการพัสดุ

          4.กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างของ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์ และกรณีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุตรโดยมิชอบ โดยชี้มูลความผิด นายสมวัด สายแวว นายก อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ , นายวรชาติ ศรีมาก และนางสาวิตรี จันทร์เมือง

          5.กรณีเรียกรับเงินส่วนแบ่งจากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี พ.ศ.2554 จากพนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี โดยชี้มูลความผิด นายพุฒิพงศ์ อยู่ถาวร นายก อบต.หนองปลาหมอ และ น.ส.ณัฏฐิรา สีมา รองปลัด อบต.หนองปลาหมอ

          6.กรณีแก้ไขเอกสารราชการเป็นเท็จของเทศบาลตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย โดยชี้มูลความผิด นายวิทยา อุ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง , นางอรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง และนางปราณีต ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

          7.กรณีมีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกับเทศบาลตำบลดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยชี้มูลความผิด จ่าเอก อดุลย์ ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลดอกคำใต้ , นางมาลัย ไชยวุฒิ และนางศรีบุตร สุตันคำ

          8.กรณีเรียกรับเงินในการโอนย้ายพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ อบต.เว่อ จ.กาฬสินธุ์ โดยชี้มูลความผิด นายวิลัย ภูบรรสุข นายก อบต.เว่อ , นายบรรจง พันตัน หัวหน้าส่วนโยธา และ น.ส.กฤษณา สิงห์ชัย นักวิชาการพัสดุ

          9.กรณี นายมงคล ภูสราญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อน จ.ขอนแก่น โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินโดยมิชอบ

          10.กรณี ส.ต.ท.เสถียร วรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง จ.ขอนแก่น ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินบำนาญให้ตามสิทธิ

11.กรณีเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้างของ อบต.ศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น โดยชี้มูลความผิด นายสุมิตร สากาลี นายก อบต.ศรีบุญเรือง , นายวิรัตน์ วัฒนสุข รองนายก อบต.ศรีบุญเรือง , น.ส.กาญจนา ทาโบราณ ปลัด อบต.ศรีบุญเรือง และนายชนม์เจริญ เวทสรากุล รองปลัด อบต.ศรีบุญเรือง

          12.กรณี นายนรา โพธิษา นายก อบต.นางาม จ.ร้อยเอ็ด ทำสัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ทั้งที่รู้ว่าผู้รับจ้างใช้หนังสือรับรองผลงานปลอมยื่นเสนอราคา

          13.กรณีพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารตามเงื่อนไขการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ไม่ครบถ้วนของ อบต.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด โดยชี้มูลความผิด นายยงยุทธ จุฬุพงศ์ นายก อบต.สว่าง , นางเยาวลักษณ์ ไชยลังกา นักวิชาการศึกษา , นางสุวรรณา ขัตฤกษ์ หรือจันทะวงษา นักพัฒนาชุมชน , นางสุกัญญา รัตนวงศ์ นิติกร , นางสุติมา วรชินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางยุพาลักษ์ มูลจันทร์

          14.กรณี นายสุวรรณ์ แก้วคำ นาย กอบต.คอนกาม จ.ศรีสะเกษ และ น.ส.กมนณัท วารีเศวตสุวรรณ ปลัด อบต.คอนกาม เบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทโดยมิชอบ

          15.กรณีทุจริตในโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านของ อบต.เมืองหลวง โดยชี้มูลความผิด นายสำรอง บัวพร นายก อบต.เมืองหลวง , น.ส.รัตนาวดี ปุยอบ ปลัด อบต.เมืองหลวง และนางอรุณรัตน์ กระสังข์ หัวหน้าส่วนการคลัง

          16.กรณี นายพัชระ ดีพร้อม นายก อบต.ตรมไพร จ.สุรินทร์ และ ส.อ.สุทัศน์ ดัชถุยาวัตร ปลัด อบต.ตรมไพร ยักยอกเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

          17.กรณี นายประมวลชัย สิงห์คาม นายก อบต.สามัคคีพัฒนา จ.สกลนคร และนางลักขณา อริยชาติ หัวหน้าส่วนการคลัง เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จากพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

          18.กรณีเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จแล้วเบียดบังเงินส่วนเกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนของ อบต.โนนกลาง จ.อุบลราชธานี โดยชี้มูลความผิด นายสายทอง คำเพราะ นายก อบต.โนนกลาง , นายผัด สายเสน รองนายก อบต.โนนกลาง , นายอรุณ ชมคำ รองนายก อบต.โนนกลาง , นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง , น.ส.ศุลีพร ทองสุทธิ , นางเตือนใจ มั่นการ หรือโคตพิลา และนางสายยล แสงงาม

          19.กรณีกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสูงกว่าความเป็นจริงและตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการของ อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยชี้มูลความผิด นายสนิท วรกิจ นายก อบต.ท้ายเหมือง , นางอรทัย จิตสว่าง หรือเจี่ยสกุล ปลัด อบต.ท้ายเหมือง , นายมาโนชญ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา , นายไพโรจน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้าส่วนโยธา , นายมงคล เจี่ยสกุล วิศวกรโยธา , นายธีระพงษ์ สงวนนาม ผู้ช่วยช่างโยธา , นายวีรศักดิ์ ส่องแก้ว ปลัด อบต.ลำภี , นายสมมาต โชติประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทุ่งพร้าว , นายพนม ภิญโญ นักวิชาการการศึกษา อบต.ท้ายเหมือง , นายณรงค์ แสงสวาท , นายสิน นาวารักษ์ , นายวิจารย์ ผันศรี และนายสถาพร สุขเกตุ

          ทั้งนี้ นายสรรเสริญ กล่าวว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาส่งฟ้องศาลที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนความผิดทางวินัย ได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแล้ว

          อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังถือว่าไม่เป็นที่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลฎีกาฯ จะมีคำพิพากษา

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558