ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
มหกรรรมงาน“Fruits Fin Food “สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก”
29 มิ.ย. 2560

       กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ต่างชาติ มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนการเกษตร และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้ว ยังได้ลิ้มลองความอร่อยของผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละท้องถิ่นด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และยังเป็นการสร้างโอกาสและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย หลายแห่งที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวทีมีสีสันแห่งภาคตะวันออก เช่น กิจรรมชิม ช้อป แชร์ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ได้ทั้งที่ กิน ที่เที่ยว ที่พัก อย่างมีความสุข ได้ในงานเดียวอีกด้วย และในช่วงสุดท้ายของฤดูผลไม้ของภาคตะวันออก เป็นช่วงที่เหมาะสาหรับการจัดมหกรรมอาหาร และผลไม้ที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย และถือเป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

       ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมนี้ขึ้นมา ในชื่อว่า Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” โดยการจัดงานในวันศุกร์ที่ 30มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่จะรวบรวมอาหารแปรรูปจากผลไม้และของดีของภาคตะวันออกมาไว้ที่งานนี้ ในรูปแบบรถฟูดทรัค เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกชิมและซื้อหากลับบ้าน และการแสดงมากมายจากดาราศิลปินที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์ประการณ์ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศไทยพร้อมทั้งการกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้ราคาถูก เพียง 99 บาทต่อท่าน (จานวนวันละ100ท่าน) โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือการกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยวภาคตะวันออกในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลผลไม้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการสารวจครอบครัวที่จะไปท่องเที่ยวนั้นใช้เงินท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 10,000 บาท / ครอบครัว และ จะมีเงินสะพัด ในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 297,000,000 ล้านบาท และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าขายในตลาดอตก.อีกทางหนึ่งด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558